• Türkçe
  • English

HAKKIMIZDA

2014 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, çeşitli bölgeleri kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik yönleriyle incelemektir. 

Türkiye’nin farklı bölgelerle olan tarihi ve kültürel bağlarının birbirlerine benzer ve ayrışan yanlarının, bir arada ve karşılaştırmalı olarak, disiplinler arası analizlerle irdelenmesi hedeflenmektedir. 

Üniversitenin farklı bölümlerinin sağlayacağı katkılar doğrultusunda, geniş bir perspektiften olayların incelenebilmesi ve çeşitli değişkenlerin dikkate alınmasının yanı sıra, farklı bölgelerdeki değişim ve sürekliliğin çalışılması amaçlanmaktadır. 

Merkez, ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yaparken, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Merkezin amaçları ve çalışma alanları

  • Türkiye’nin ikili ilişkilerinin olduğu ülke, bölge ve uluslararası örgütlerin kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik yönlerine ilişkin disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, planlamak ve yürütmek,

  • Türkiye’nin komşuluk ilişkilerini, bölgesel meseleleri ve küresel aktörlerin bölgesel meselelere ilişkin politikalarını irdeleyen kitap, makale, rapor ve analizler üretmek,

  • Ülke ve bölgelerin meselelerinin tartışıldığı güncel değerlendirmelerin ve hakemlik sürecinden geçmiş bilimsel ve akademik çalışmaların yer aldığı Türkçe/İngilizce uluslararası bir dergi yayınlamak,

  • Türkiye’nin ikili ilişkilerinin olduğu ülkelerin meselelerine ilişkin ulusal ve uluslararası toplantılar, çalıştaylar, kurs, kongre, sergi, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, 

  • Merkezin çalışma alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurarak, yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlar ve merkezler ile yakın ilişki ve işbirliğini sağlamak,

  • Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşim kurmak, ortak proje, yayın, toplantı ve değişim programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

  • Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırıcıların gelişimine yönelik eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmaktır.